EuroSunday Sacramento Plus April 2008 - Euro Sunday